• MATM2014 - Treća medjunarodna konferencija METODIČKI ASPEKTI NASTAVE MATEMATIKE održaće se na Fakultetu pedagoških nauka 14. i 15. juna 2014. godine.

  • Fakultet pedagoških nauka osnovan je 1993. godine u Jagodini i time je nastavljena stogodišnja tradicija uspešnog obrazovanja učitelja u ovoj sredini. Fakultet organizuje osnovne akademske studije za profesore razredne nastave u četvorogodišnjem trajanju, osnovne akademske studije za vaspitače predškolskih ustanova u trogodišnjem trajanju i osnovne akademske studije za obrazovanje vaspitača za rad u domovima u trogodišnjem trajanju. Učestvovao je i učestvuje u velikom broju međunarodnih projekata i sarađuje sa brojnim evropskim univerzitetima i institucijama visokog obrazovanja.

  • “Ceo svet obiđoh, Jagodinu nigde ne nađoh” – reči su Jovanče Micića, čuvenog karaktera iz komedije Branislava Nušića“Put oko sveta”. Grad Jagodina nalazi se u središnjem Pomoravlju, centralnom delu Srbije. Udaljen je od Beograda 136 km...

MATM2014


Cilj Konferencije je unapređivanje nastave matematike u osnovnoj školi, sagledavanje aktuelnih trendova i problema u savremenom matematičkom obrazovanju, kao i razvijanje nastavnih kompetencija učitelja.

Tematski okvir skupa

Predviđeno je da se Konferencija odvija u plenarnom radu i radu po sekcijama:

(МАТМ 1) Novi pristupi, trendovi i istraživanja u matematičkom obrazovanju

(МАТМ 2) Multidisciplinarnost u metodici i nastavi matematike

(МАТМ 3) Informacione tehnologije u nastavi matematike

(МАТМ 4) Istorija matematike i matematičkog obrazovanja

(МАТМ 5) Pedagoško-psihološki aspekti matematičkog obrazovanja

Preuzmite program rada konferencije

Svrha konferencije je okupljanje svih onih koji se bave matematikom i nastavom matematike i istraživanjima u oblasti matematičkog obrazovanja. Naglasak je, pre svega, na mogućnostima razvijanja, unapređivanja i modernizacije nastavnog procesa i učenja matematike, na osposobljavanju samih nastavnika, ali i na mogućnostima podsticanja učenika da svoja matematička znanja primenjuju na nov i kreativan način.

Preuzmite Zbornik rezimea

Zbornik rezimea MATM2014

Radovi prihvaćeni za izlaganje

PLENUM

Dirk De Bock: SHVATANJE LINEARNOSTI KOD UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE: PREGLED ISTRAŽIVANJA I PRAKSE U NASTAVI MATEMATIKE

Antal Gálai: PREDUSLOVI ZA UNAPREĐIVANJE EFIKASNOSTI NASTAVE MATEMATIKE (NEKI PRIMERI MINIMALNIH ALGORITAMA ZA POSTIZANJE MINIMALISTIČKOG PRISTUPA)

MATM1: NOVI PRISTUPI, TRENDOVI I ISTRAŽIVANJA U MATEMATIČKOM OBRAZOVANJU

Daniel A. Romano: KONCEPTUALIZACIJA DOMENA RANA ALGEBRA

Árpád Fekete: TEHNIKE NASTAVI VEROVATNOĆE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Sanja Maričić, Nenad Milinković: DIFERENCIRANA NASTAVA U RADU SA UČENICIMA POTENCIJALNO DAROVITIM ZA MATEMATIKU

Jasmina Milinković: METOD POSTAVLJANJA MATEMATIČKOG PROBLEMA TRANSFORMACIJOM REPREZENTACIJE

Dragica Milinković: UDŽBENIK U FUNKCIJI KONTEKSTUALIZACIJE UČENJA I POUČAVANJA MATEMATIKE

Veselin Mićanović: PROBLEMSKA NASTAVA KAO SAVREMENI OBLIK POČETNE NASTAVE MATEMATIKE

Milan Živanović: ALGEBARSKI IDENTITETI I USMENO RAČUNANJE

Galya Kozhuharova: PRIMENA METODA AKTIVNE NASTAVE U NASTAVI MATEMATIKE

Ibolya Szilágyiné Szinger: DA LI RODITELJI TREBA DA POMAŽU ILI NA KOJI NAČIN KADA SU U PITANJU ZADACI OTVORENOG TIPA (JEDNAČINE, NEJEDNAČINE) U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE?

Zoran Plaić, Slaviša Jenjić: METODIČKI POSTUPCI U FORMIRANJU MATEMATIČKOG MIŠLJENJA U RAZREDNOJ NASTAVI

Bojan Radišić, Aleksandra Andrić Radišić: ALTERNATIVNE METODE RAČUNANJA U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE

Aslanbek Naziev: SEMANTIČKO ČITANJE U NASTAVI MATEMATIKE

Olivera J. Đokić: UDŽBENIK MATEMATIKE U ISTRAŽIVANJU TIMSS 2011

Nenad R. Vulović: TRANSFER ZNANJA IZ RAZREDNE U PREDMETNU NASTAVU KROZ PRIZMU MATEMATIČKIH TAKMIČENJA

Sanja Maričić, Krstivoje Špijunović: OBRAZOVNI STANDARDI U PLANIRANJU I PRIPREMANJU POČETNE NASTAVE MATEMATIKE IZ UGLA UČITELJA

Lipovec Alenka, Antolin Darja: RAZVIJANJE ALGEBARSKOG NAČINA RAZMIŠLJANJA RASTUĆIM NIZOVIMA ELEMENATA

Slaviša Jenjić, Želimir Dragić: MATEMATIČKA RADIONICA U FUNKCIJI POPULARIZACIJE RAZREDNE NASTAVE MATEMATIKE

Milikić Milan: PRIMENA AUDIOVIZUELNIH NASTAVNIH SREDSTAVA U OVLADAVANJU POČETNIM MATEMATIČKIM POJMOVIMA

Milivojević Zdenka: OBRAZOVANJE ZA MATEMATIČKU PISMENOST

MATM2: MULTIDISCIPLINARNOST U METODICI I NASTAVI MATEMATIKE

Radojko Damjanović, Marko Slavković, Branislav Popović: LATERALNO UNAPREĐIVANJE NASTAVE MATEMATIKE – PRISTUP UPRAVLJANJA ZNANJEM

Đoko Marković: PRIMJERI PRIMJENE DIDAKTIČKOG PRINCIPA POLIFORMNOSTI U NASTAVI MATEMATIKE OSMOGODIŠNJE I SREDNJE ŠKOLE

Kehinde Adenegan: MATEMATIKA U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU VAN UČIONICE

Tamás Győrfi: PRIMENA PROGRAMA IMAGINE LOGO U NASTAVI

Valentina Gogovska: PROBLEMI OTVORENOG TIPA KAO KORISNI ALAT U NASTAVI MATEMATIKE 38

Ivan Budimir: GEOMETRIJSKE OPTIČKE ILUZIJE

MATM3: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U NASTAVI MATEMATIKE

Zoran Trifunov, Tatjana Atanasova-Pachemska, Sanja Pachemska: UPOTREBA BESPLATNOG SOFTVERA U NASTAVI MATEMATIKE I REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Muzafer Saračević: UNAPREĐENJE NASTAVE MATEMATIKE PRIMENOM OBRAZOVNIH RAČUNARSKIH IGARA, ELEKTRONSKIH TESTOVA I VIRTUELNIH OKRUŽENJA

Verica Milutinović: ANALIZA ISKUSTVA I NAMERE UPOTREBE RAČUNARA U NASTAVI MATEMATIKE BUDUĆIH UČITELJA I NASTAVNIKA MATEMATIKE

Ljubica Diković: INTERAKTIVNI METOD UČENJA MATRICA I DETERMINANTI

Darja Antolin, Alenka Lipovec: KORIŠĆENJE E-UDŽBENIKA U NASTAVI MATEMATIKE U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE - STAV SLOVENAČKIH UČITELJA

Branka Arsović: ADAPTIVNI SISTEMI ZA UČENJE – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI PRIMENE U NASTAVI MATEMATIKE

Goran Manojlović: PRIMENA SOFTERA GEOGEBRA U MATEMATICI

Slaviša Radović, Miroslav Marić, Ljiljana Golubović: MOGUĆNOSTI UPOTREBE IKT-A I PLATFORME EZBIRKA U NASTAVNIM AKTIVNOSTIMA

Sonja Šumonja, Vesna Veličković, Tatjana Šubarević: VIZUELIZACIJA NASTAVE MATEMATIKE U OSNOVNOJ ŠKOLI

Jelena Vragović Cvetković: RAZVIJANJE INTERESOVANJA ZA MATEMATIKU KOD DECE ŠKOLSKOG UZRASTA PRIMENOM KOMPJUTERA U NASTAVI

MATM4: ISTORIJA MATEMATIKE I MATEMATIČKOG OBRAZOVANJA

Mirko Dejić: NUMERACIJE KROZ ISTORIJU

Sunčica Macura Milovanović, Nataša Vujisić Živković, Marijana Zeljić: KARAKTER PROMENA U NASTAVNIM PLANOVIMA I PROGRAMIMA IZ MATEMATIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U SRBIJI 1804–1941

Aleksandra Mihajlović, Vladimir Ristić: POJAM BESKONAČNOSTI – ISTORIJSKI OSVRT I SHVATANJA UČENIKA MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA

MATM5: PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI ASPEKTI MATEMATIČKOG OBRAZOVANJA

Alija Mandak, Živorad Milenović: PRIMENA DIDAKTIČKO-METODIČKOG MODELA INOVATIVNE RESPONSIBILNE NASTAVE U POČETNOJ NASTAVI MATEMATIKE

Emina Kopas-Vukašinović: ZNAČAJ IGRE ZA RAZVOJ MATEMATIČKIH POJMOVA KOD DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I ŠKOLI

Valerija Pinter Krekić, Mirela Mrđa, Bojan Lazić: PSIHOLOŠKO-PEDAGOŠKI ASPEKTI PRIMENE FLEKSIBILNE DIFERENCIRANE POČETNE NASTAVE MATEMATIKE

Irena Golubović-Ilić, Nataša Vukićević: ULOGA KOMPARATIVNE METODE U PROCESU USVAJANJA ZNANJA U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE

Biljana Stojanović, Radmila Milovanović: ULOGA IGRE U PROCESU RAZVIJANJA GEOMETRIJSKIH POJMOVA KOD DECE PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Aleksandar Ignjatović: REALIZACIJA ELEMENTARNIH IGARA UZ PRIMENU MATEMATIČKIH ZADATAKA

Miloš Đorđević: KOMPLEMENTARNOST ESTETIKE I NASTAVE MATEMATIKE

Slađana Stanković, Sandra Milanović: MOGUĆNOST KORELACIJE FIZIČKOG VASPITANJA I MATEMATIKE U PREDŠKOLSKOM UZRASTU

Abiodun Ogunkunle: PSIHOLOŠKE OSNOVE U NASTAVI MATEMATIKE

Sandra Milanović, Vesna Milenković, Danica Piršl, Ivana Jovanović: KORELACIJA POČETNE NASTAVE MATEMATIKE I FIZIČKOG VASPITANJA

Tatjana Šubarević, Sonja Šumonja, Vesna Veličković: MATEMATIKA NA NOVI NAČIN ZA Z-GENERACIJU

Andrijana Jakovljević, Olivera Cekić Jovanović: SVET OKO NAS/PRIRODA I DRUŠTVO I MATEMATIKA U SISTEMU MEĐUPREDMETNE POVEZANOSTI – STAVOVI UČITELJA

No posts.
No posts.